Zwycięski zespół. W jakiej fazie rozwoju jesteś?

Piąta generacja sprzedaży
30 sierpnia 2019
Gruszki, emocje i kamera, czyli o roli wideo w sprzedaży
22 września 2019

Zwycięski zespół. W jakiej fazie rozwoju jesteś?

W roku 1879 Thomas Edison opatentował żarówkę, a cały jego dorobek życiowy obejmuje około 1000 patentów. Wynalazków tych nie dokonał jednak sam, ponieważ powstały one dzięki pracy zespołu, którego był liderem. Tysiące prób i pomysłów wymagały pracy wielu ludzi i mimo tego, że codziennie powstaje ograna liczba takich zespołów to nie wszystkim udaje się osiągać sukcesy.

 

 

Jakie czynniki wpływają na efekty pracy zespołu i jakie pozwalają uznać zespół za zwycięzców?
Sztuka współpracy zespołu to proces ciągły.
Zespół przechodzi przez różne fazy rozwoju, a każda osoba, która wchodzi w jego skład, znajduje się na innym etapie rozwoju własnego.
Rolą lidera jest określenie: fazy, w której zespół się znajduje; narzędzi, których na tym etapie można użyć; wyboru tych, które będą skuteczne oraz najlepiej dostosowane do typu zespołu, który prowadzi. Dodatkowym wyzwaniem jest analiza poszczególnych ludzi oraz praca z nimi nad ich obszarami rozwoju. Wyzwanie ma charakter ciągły, ponieważ tego rodzaju analizę należy robić jak najczęściej, minimum raz na pół roku, a najlepiej co kwartał.
Patrząc na różne fazy rozwoju zespołu (powstanie, wzrost, dojrzałość, spadek), mamy do dyspozycji bardzo szeroką gamę narzędzi do pracy z grupą, która wymaga pobudzenia i motywowania przez cały czas.

 

W fazie powstawania zespołu najważniejszym zadaniem szefa jest jasna wizja tego, jaki zespół i w jakim celu chce on zbudować. Określenie rodzaju zespołu (zadaniowy, projektowy, wirtualny, itd.) pozwala lepiej zdefiniować role, zadania i sposób organizacji. Potem należy określić typ ludzi, jakich zapraszamy do współpracy. Moment rekrutacji jest pierwszym, istotnym wyzwaniem i w dzisiejszych czasach nie jest to funkcja wyłącznie działu HR. Obecnie dotarcie do najlepszych kandydatów to zadanie dla grupy ludzi z zespołu sprzedaży, marketingu i działu HR. Oczywiście sposoby rekrutacji zależą od typu ludzi , których chcemy zaprosić. Komunikaty, kierowane do ludzi z pokolenia BB, X, Y, Z powinny się od siebie różnić, a przedstawienie wartości wynikającej z pracy w danej grupie również będzie wyglądało inaczej dla każdego z tych pokoleń. Różne umiejętności, cechy, zalety członków zespołu dają możliwości synergii, ale wiążą się z większymi wyzwaniami dla lidera. Zróżnicowana grupa potrzebuje zróżnicowanych bodźców, innego traktowania, a to z kolei oznacza ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu przez zarządzającego nie lidera.
Wizję, do której dążymy, należy bardzo szczegółowo wyjaśnić oraz sprawdzić jej zrozumienie i akceptację. To ona powinna nakreślić strategię operacyjną, którą przyjmiemy do realizacji celów. Należy określić precyzyjne wskaźniki wykonania i sprawdzać, czy znajdujemy się na właściwym kursie oraz jak postrzegają to nasi współpracownicy. Korygowanie strategii zmienia się wraz ze zmianą celu organizacji i musi być jednoznacznie spójne.
W drugim etapie wzrostu zespołu konieczna jest akceptacja dla różnorodności i znajomość procesów grupowych. Ustalamy w tym momencie wspólnie obowiązujące reguły i zasady, sposoby egzekwowania zadań i wykonywania obowiązków przez zespół. Przydaje się tutaj narzędzie ‘burzy mózgów’, udzielanie i przyjmowanie feedbacku, można użyć również nowego narzędzia, nazywanego feedforward. Szczególnie ważne jest wytworzenie w grupie atmosfery akceptacji i szacunku dla odmienności  oraz komunikacji wspierającej otwartość i pomysłowość. Zasady tej komunikacji powinny być sformułowane i znane członkom zespołu. Rolą szefa jest dostrzec potencjał, pobudzić kreatywność oraz dodawać odwagi szczególnie tym, którzy niechętnie zabierają głos w grupie lub mają odmienne zdanie. Jednakowy pogląd wszystkich członków zespołu może okazać się pułapką, ponieważ nie daje nam spojrzenia na dane wyzwanie z innej perspektywy. Ponadto, współpracownicy muszą mieć silne poczucie bezpieczeństwa, zbudowane w relacji z szefem. Na tym etapie wzrostu zespołu pogrzebana jest znajomość zarządzania konfliktami, które mogą się pojawić w sytuacji różnicy zdań, oraz twórcze wykorzystywanie takich sytuacji, jeśli mają one w sobie potencjał innowacji.

 

 

KOMUNIKACJA I SPOSÓB DZIAŁANIA Z KAŻDYM ZE WSPÓŁPRACOWNIKÓW WYMAGA FINEZJI DYRYGENTA PROWADZĄCEGO ORKIESTRĘ.

 

 

W trzeciej fazie dojrzałości zespołu istotne jest zaufanie, motywacja oraz budowanie poziomu zaangażowania. Tutaj również istnieją proste narzędzia badające poziom poszczególnych pracowników i jak zwykle niezrównaną pomocą okazują się pytanie otwarte, które – jak pokazuje rzeczywistość – wymagają ciągłej pracy lidera oraz każdego z managerów. Dobrą metodą jest delegowanie uprawnień, łączenie współpracowników w grupy o różnej konfiguracji przy powierzonych im projektach.
Jeżeli zbudujemy zespół oparty na  wspólnych wartościach, z jasnymi zadaniami, oraz na bieżąco będziemy analizować sytuację – będziemy wówczas gotowi na spadek, który – jak w każdym cyklu – pojawi się również u nas. Świadomy manager, dobrze przygotowany do tego momentu, przekształci tę fazę w kolejną fazę rozwoju, która daje możliwości zwiększenia efektywności i zadowolenia współpracowników. Nowe projekty, awanse, spotkania integracyjne pomogą mu po raz kolejny scalić zespół i pokazać dalszą drogę.
We wszystkich powyższych zagadnieniach istotna jest otwartość lidera na zmiany, wrażliwość, pozytywna komunikacja oraz oczywiście relacje, jakie zbudowali pomiędzy sobą członkowie zespołu.
Podsumowując, zachęcam do kolejnego przemyślenia swojej wizji celów, fazy rozwoju własnego zespołu, a także koniecznie do sprawdzenia znajomości narzędzi, jakimi się posługujemy, oraz poznania wcześniej niezastosowanych innowacji w działaniu, jak również do nabrania odwagi w realizacji zamierzonych celów. Pozwólmy sobie na światło, które płynie z mocy wielu rozświetlonych żarówek.

 

____________________________________

Autor artykułu
Bogdan Sosnowski – jedenaście lat zarządzał kanałem zewnętrznych doradców biznesowych firmy PLAY (P4 Spóka z o.o.) 750 osób, przekraczając wszystkie założenia budżetowe przez 11 lat. Jest ekspertem w zakresie budowania i zarządzania zespołem, budowania struktur rozproszonych, budowania i analizy procesów sprzedażowych, komunikacji w zespole, procesu sprzedażowego, personal brandingu.
Certyfikowany Coach ICC, Master NLP, Magister Europeistyki, Absolwent IESE Business School University of Navarra, uczestnik programu Challenger – Imapct, uczestnik programu Coachning Cleaning – Corporate Coach U.
Posiada również doświadczenie w zakresie rozwijania umiejętności związanych z analizą potrzeb klienta, analizą baz klientów, prowadzeniem szkoleń oraz wystąpień scenicznych. Publikuje artykuły w World Business Class Magazine.
Do największych osiągnięć zawodowych zalicza zbudowanie najbardziej efektywnego kanału doradców biznesowych rynku telekomunikacyjnego w Polsce (P4 Spółka z o.o.) oraz utrzymanie najniższej rotacji pracowników zewnętrznych na rynku telekomunikacyjnym.
//]]>