NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ

Regulamin dla Uczestników

Kongres NSCNational Sales Congress – Mistrzowskie Strategie Sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”) Kongresu pod nazwą „Kongres NSC” (zwanego dalej „Kongresem”), organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 25A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”).

 2. Wstęp na teren Kongresu jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w rejestracji oraz na stronie internetowej www.nationalsales.pl

 3. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania. Bilety na wydarzenie są imienne.

 4. Program Kongresu określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.nationalsales.pl w zakładce Kongres Sprzedażowy oraz Kongres Managerów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu do momentu jego zakończenia.

 5. Zmiana terminu lub miejsca Kongresu, ani zmiany w programie Kongresu, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 6. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego albo wypełnienie formularza online (w zależności od formy wybranej przez Uczestnika) skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i zobowiązuje strony do wykonania zobowiązań. Ekwiwalentem świadczenia (udział w Kongresie) Organizatora jest cena, czyli kwota pieniężna, do której zapłaty zobowiązuje się kupujący w ustalonym w Umowie terminie. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w ustalonej cenie jest wpłata całej sumy za Kongres w terminie ustalonym w formularzu zgłoszeniowym. Całkowita lub częściowa nieobecność na Uczestnika na Kongresie, którego uczestnictwo zostało opłacone przez Uczestnika, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Kongres wobec Organizatora.

 7. Wstęp na teren Kongresu osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

 8. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Kongresu kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Kongresu przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

 9. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Kongresu na podstawie tego samego biletu.

 10. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydany identyfikator na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Kongresu.

 11. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Kongresu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

 12. Uczestnik może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

 13. Zabrania się wnoszenia na teren Kongresu przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Kongresu wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Kongresu lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

 14. Podczas zwiedzania Kongresu należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.

 15. Uczestnictwo w Kongresie jest dobrowolne, a wejście na jego teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Kongresu oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

 16. Kongres będzie rejestrowany i fotografowany dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Kongresie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.

 17. Zgoda, o której mowa w punkcie 15 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.

 18. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 15 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Kongresie. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.

 19. Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

 20. Na Kongres nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

 21. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Kongresu lub niedostosowania się przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Kongresu przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

 22. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze udziałem w Kongresie.

 23. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Kongresu, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Kongresu przez osobę trzecią.

 24. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Kongresu Uczestnik może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty udziału w Kongresie, wyłącznie w formie pisemnej na adres:


International Center of Events II sp. z o.o.

Dział Reklamacji

02-495 Warszawa, ul. K.Gierdziejewskiego 7 lok. 25A

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów, lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

//]]>