NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ
 

Mistrzowskie strategie przywództwa
w sprzedażyZ badania Deloitte przeprowadzonego na grupie 2,5 tys. liderów biznesu z 94 krajów świata wynika, że siłą kadry zarządzającej wysokiego szczebla są kompetencje przywódcze przekładające się bezpośrednio na wyniki finansowe, a słabością umiejętności związane z budowaniem kapitału społecznego firmy i angażowaniem pracowników. Czasy kryzysu pandemicznego i zachwianie stabilności wielu branż sprawiły, że od przywódców wymaga się dodatkowych umiejętności, między innymi poszukiwania nowych dróg dotarcia do klientów w momencie rynkowej niepewności, utrzymania zatrudnienia, minimalizowania strat, jak również dbania o komfort psychiczny zatrudnionych. Właśnie dlatego tak ważny jest nieustanny rozwój kompetencji, zarówno twardych jak i miękkich, nastawionych na skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Inspiracja, motywacja i najlepsze praktyki zarządzania – NSC Director to indywidualny program dla liderów w sprzedaży, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sprzyjającego zwiększeniu wydajności sprzedaży.

NSC Director to odpowiedź na realne potrzeby współczesnych liderów. Warsztatowa formuła gwarantuje możliwość weryfikacji zdobywanej wiedzy na bieżąco i adaptowania jej do konkretnych rozwiązań w Państwa firmie.

Wśród prelegentów wybitni specjaliści z zakresu przywództwa oraz doświadczeni praktycy, od lat zajmujący stanowiska na najwyższym szczeblu. Program porusza najważniejsze kwestie współczesnego przywództwa oraz zarządzania procesami sprzedaży.

 
 

Filary programu

Dla kogo jest NSC Director?

3
DYREKTORZY SPRZEDAŻY
5
LIDERZY ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY
1
MANAGEROWIE SPRZEDAŻY WYŻSZEGO SZCZEBLA
4
WŁAŚCICIELE FIRM
2
PRZEDSIĘBIORCY

PROGRAM NSC DIRECTOR

Ogłoszenie programu wkrótce
 


Ogłoszenie agendy wkrótce. Do tego czasu trwa przedsprzedaż biletów w cenach Early Bird

 

Dlaczego warto wziąć udział w NSC Director?

Kopia Projekt bez tytułu (1)
• Kameralne grono Uczestników (tylko 150 miejsc) gwarantujące możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentami

• Poznasz techniki, które przełożą się na rozwój osobisty Twój i Twojego zespołu a poprzez to na osiąganie wyższych wskaźników wartości dodanej dla firmy

• Zdobędziesz wiedzę, jak dostosować strategię przywództwa i rozwoju do zmieniających się celów biznesowych

• Wzmocnisz cechy współczesnego lidera sprzedaży

Kopia Projekt bez tytułu (1)
• Dowiesz się, jak przełożyć numeryczne oczekiwania na analizę działań sprzedażowych, co przełoży się na osiąganie wyższych wyników finansowych

• Spotkasz profesjonalistów, konkurentów, potencjalnych partnerów czy inwestorów

• Dowiesz się, jak budować relacje i zaangażowanie w zespołach oraz rozwijać talenty w swojej firmie

• Nawiążesz nowe wartościowe kontakty biznesowe - w elitarnym gronie uczestników Kongresu


Zaufali nam


Regulamin dla Wystawców 2021

Przeczytaj regulamin dla Wystawców
§1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców lub/i partnerów (zwanych dalej „Wystawcami”) Kongresu pod nazwą „NSC Director” (zwanych dalej „Kongresem”), organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”). Regulamin jest integralną częścią umowy o uczestnictwo w Kongresie. Wystawcy zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Kongresu. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym Kongresu. §2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Kongresie Umowa o uczestnictwo w Kongresie może być zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej. W celu zawarcia umowy, Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Kongresie, doręczając przedstawicielowi Organizatora osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan) wypełniony formularz Zgłoszenia Uczestnictwa, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Osoby podpisujące Zgłoszenie Uczestnictwa jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Składając Zgłoszenie Uczestnictwa Wystawca potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Oferty Organizatora, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Kongresie. Umowa o uczestnictwo w Kongresie, o treści wynikającej z: Oferty Organizatora, Zgłoszenia Uczestnictwa oraz niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przesłania Organizatorowi przez Wystawcę Zgłoszenia Uczestnictwa, o ile Organizator nie prześle Wystawcy w formie pisemnej lub dokumentowej oświadczenia o nieprzyjęciu Zgłoszenia Uczestnictwa. Organizator może nie przyjąć Zgłoszenia Uczestnictwa bez podania przyczyny – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy. Powyższa procedura zawarcia umowy dotyczy również zamawiania przez Wystawcę wszelkich dodatkowych usług, jakie Organizator oferuje w związku z organizacją Kongresu. Organizator może nie wykonać dodatkowych usług, zamówionych przez Wystawcę później niż 14 dni przed Kongresem lub wykonać je za wynagrodzeniem wyższym o 50% od stawek cennikowych lub ofertowych Organizatora. Jeżeli pomimo zawarcia umowy o uczestnictwo w Kongresie, Wystawca opóźnia się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań umownych na rzecz Organizatora, Organizator może wstrzymać się z wykonywaniem Umowy, w tym także odmówić Wystawcy udziału w Kongresie, a mimo to Strony uznają w takim wypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych. §3. Płatności Kwoty, terminy i sposób płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych Wystawcy na rzecz Organizatora określają Oferta Organizatora oraz Zgłoszenie Uczestnictwa. Organizator w terminie ustawowym wystawi na rzecz Wystawcy odpowiednią fakturę VAT. Na życzenie Wystawcy Organizator przed dokonaniem płatności wystawi mu także fakturę pro forma. W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi przysługiwać będą dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości maksymalnej wynikającej z obowiązujących norm prawnych, a jeśli w danym okresie brak będzie takich norm – w wysokości stanowiącej 10-krotność stopy inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni miesiąc kalendarzowy, lecz nie niższej, niż 12% w stosunku rocznym. §4. Przydział powierzchni wystawienniczej Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych. Wystawca uznaje, że wszystkie lokalizacje powierzchni wystawienniczej mają taką samą wartość, wobec czego Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Kongresie i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. §5. Podwystawcy Wystawca ma prawo do podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawcy) jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora i uiszczeniu dodatkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej opłaty wystawienniczej w wysokości 1000,00 zł za każdego Podwystawcę. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich Podwystawców, jak za działania i zaniechania własne. W przypadku podnajęcia przez Wystawcę całości lub części najętej powierzchni wystawienniczej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, Organizator może odmówić Podwystawcy prawa udziału w Kongresie. Jeżeli Organizator nie skorzysta z tego uprawnienia, wszelkie zobowiązania pieniężne Wystawcy względem Organizatora ulegają w takim wypadku podwyższeniu o 50% w stosunku do umówionych. §6. Rezygnacja z udziału w Kongresie Wystawca może odstąpić od umowy o uczestnictwo w Kongresie za zapłatą odstępnego w wysokości 70% całkowitego wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło wcześniej niż 3 miesiące przed Kongresem, lub 85% wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło po tym terminie, 100% wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło później niż 30 dni przed targami. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko, jeżeli zostało złożone na piśmie jednocześnie lub po zapłacie odstępnego. W każdym innym przypadku Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi wszelkich należności wynikających z umowy o uczestnictwo w Kongresie, niezależnie od tego, czy w Kongresie faktycznie uczestniczył. §7. Reklama Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za dodatkową opłatą jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem. W zależności od rodzaju zamówionego pakietu i innych usług reklamowych, Wystawca i Podwystawca zobowiązani są do przekazania Organizatorowi swoich danych kontaktowych, treści ogłoszeń reklamowych oraz plików elektronicznych z grafiką, logotypami, znakami towarowymi i innymi materiałami podlegającymi publikacji przez Organizatora w związku z organizacją lub promocją Kongresu, najpóźniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia ich publikacji lub ekspozycji, pod rygorem zwolnienia Organizatora z obowiązku ich publikacji lub ekspozycji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia także za te usługi. Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę w celu ich opublikowania w związku z organizacją Kongresu, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes Organizatora lub innych uczestników Kongresu, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje, a mimo to Strony uznają wówczas, że Organizator należycie wywiązał się z obowiązku ich publikacji. Wyłącznie Wystawca ponosi odpowiedzialność za treść dostarczonych przez niego materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, które Organizator lub Wystawca opublikował w związku z organizacją lub promocją Kongresu. Tym samym Wystawca zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu. Fotografowanie i filmowanie podczas trwania Kongresu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy. §8. Odpowiedzialność Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Kongresu z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Wystawcy pozostawione na stoisku bez właściwego nadzoru. Wystawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa. O zaistnieniu każdego zdarzenia, wywołującego szkodę, lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z Kongresem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziałem w Kongres. §9. Projekt, zabudowa montaż i demontaż stoisk Jeżeli Wystawca zamówił niezabudowaną powierzchnię wystawienniczą, zobowiązany jest we własnym zakresie zabudować stoisko zgodnie z wymogami Organizatora oraz administratora obiektu, w którym odbywa się Kongres. Wystawca najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Kongresu może dodatkowo zamówić u Organizatora odpłatnie montaż stoiska w dniu poprzedzającym dzień montażowy. W razie nie ukończenia przez Wystawcę montażu stoiska przed otwarciem Kongresu, Wystawca zobowiązany będzie także zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdą rozpoczętą godzinę montażu po otwarciu Kongresu. Demontaż stoiska należy prowadzić w godzinach określonych w karcie Wystawcy w ostatnim dniu kongresu, w przypadku opóźnienia lub rozpoczęcia demontażu stoiska w trakcie trwania Kongresu Organizator może nałożyć karę na Wystawcę w wysokości 1.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. Koszt dostawy do stoiska energii elektrycznej na potrzeby i w zakresie związanym z organizacją Kongresu ponosi Wystawca, o ile zgłosi takie zapotrzebowanie. Jeżeli Wystawca zobowiązany jest zapewnić montaż stoiska we własnym zakresie (tj. nie zamówił tej usługi u Organizatora), zobowiązany jest przekazać Organizatorowi do zatwierdzenia najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Kongresu: projekt zabudowy stoiska w 3 rzutach, z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów i Internetu oraz specyfikację materiałów wraz z wymaganymi atestami na stopień palności; projekt instalacji elektrycznej na stoisku, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia; dane firm, posiadających odpowiednie uprawnienia, które będą wykonywać zabudowę oraz instalacje stoiska. Wystawca może rozpocząć prace montażowe lub demontażowe na stoisku dopiero po otrzymaniu stosownej zgody od przedstawiciela Organizatora, który może również zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi bezpieczeństwu osób lub mienia. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych z ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich prawnych i technicznych norm budowlano-montażowych, bhp, sanitarnych i przeciwpożarowych. Montaż i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora. Podczas montażu i demontażu, zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywa się kongres. Po zakończeniu Kongresu, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora na koszt i ryzyko Wystawcy. W szczególności w razie pozostawienia na powierzchni wystawienniczej po zakończeniu demontażu taśmy mocującej lub kleju, Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi za ich usunięcie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr bieżący pozostawionej taśmy lub kleju oraz 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zanieczyszczonej powierzchni w jakikolwiek inny sposób. §10. Organizacja pracy na stoisku Wystawca zobowiązany jest udostępniać stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Kongresu. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów chronionych prawem, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów. Tym samym Wystawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Dopuszczalna maksymalna głośność urządzeń multimedialnych zostanie określona w Karcie Wystawcy. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Kongresu dla zwiedzających, chyba że jest to konieczne wskutek nieprzewidzianego zdarzenia. Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszających dobre obyczaje, albo w inny sposób zakłócających przebieg Kongresu. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Kongresu oraz pracy innych wystawców. §11. Przepisy porządkowe i organizacyjne Wszyscy uczestnicy Kongresu zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych, zasad BHP, ppoż i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych aktów normatywnych, obwiązujących w miejscu odbywania się Kongresu. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora. Na terenie Kongresu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Kongresu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących, silnie brudzących lub pożarowo niebezpiecznych. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora oraz do poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym w imieniu Organizatora przez upoważnione osoby. §12. Reklamacje Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Kongresu Wystawca może zgłaszać Organizatorowi tylko w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Po upływie tego terminu ewentualne roszczenia Wystawcy wobec Organizatora z tego tytułu wygasają. §13. Regulacje bezpieczeństwa związane z Covid19. Wystawca jest zobowiązany zachowywać się na targach z zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności zadbać o zapewnienie środków ochrony osobistej np. maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących dla personelu w obrębie swojej powierzchni wystawienniczej. 2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez organizatora , a w szczególności do zapoznania się z załącznikiem „Zapewnienie bezpieczeństwa na targach w związku z covid” dostępnym poniżej tego regulaminu oraz w biurze organizatora. §14. Postanowienia Końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Kongresu albo ich odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Kongresu, Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu udziału w Targach. Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych zapewnień, ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Kongresie i nie będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek roszczeń. Umowa o uczestnictwo w Kongresie podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy, za wyjątkiem dochodzenia przez Organizatora roszczeń o zapłatę umówionych świadczeń pieniężnych, rozstrzygane będą przez Strony w pierwszej kolejności polubownie, poprzez podjęcie rokowań i zawezwanie od próby ugodowej w trybie art. 185 i nast. K.p.c., pod rygorem uznania za przedwczesne powództwa wytoczonego z pominięciem tych kroków, a dopiero w razie ich bezskuteczności spory te rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub wygaśnięciem tej umowy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Kongres mają charakter odpłatny. Wstęp jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Wstęp na teren wydarzenia osób niepełnoletnich możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego oraz wyrządzone przez niego szkody. Wszystkie osoby uczestniczące w Kongresie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz podporządkowywać się poleceniom służb Organizatora. Służby Organizator są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach, jak również wykorzystywać je w celach marketingowych, w tym zwłaszcza publikować na własnych stronach internetowych, portalach społecznościowych, prezentacjach, ofertach handlowych, materiałach reklamowych itp. Kongres mają charakter branżowy, wobec czego każdy uczestnik przy wstępie na teren Kongresu zostanie poproszony o pozostawienie wizytówki lub wypełnienie krótkiej ankiety zawierającej jego dane służbowe.


Regulamin uczestnictwa

Przeczytaj regulamin dla Uczestników
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”) Kongresu pod nazwą „Kongres NSC Director” (zwanego dalej „Kongresem”), organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 25A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Wstęp na teren Kongresu jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w rejestracji oraz na stronie internetowej www.nationalsales.pl

3. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania Kongresu. Bilety na wydarzenie są imienne.

4. Program Kongresu określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www. nationalsales.pl w zakładce Program NSC Director. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu do momentu jego zakończenia.

5. Zmiana terminu lub miejsca Kongresu, ani zmiany w programie Kongresu, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

6. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego albo wypełnienie formularza online (w zależności od formy wybranej przez Uczestnika) skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i zobowiązuje strony do wykonania zobowiązań. Ekwiwalentem świadczenia (udział w Kongresie) Organizatora jest cena, czyli kwota pieniężna, do której zapłaty zobowiązuje się kupujący w ustalonym w Umowie terminie. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w ustalonej cenie jest wpłata całej sumy za Kongres w terminie ustalonym w formularzu zgłoszeniowym. Całkowita lub częściowa nieobecność na Uczestnika na Kongresie, którego uczestnictwo zostało opłacone przez Uczestnika, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Kongres wobec Organizatora..

7. Wstęp na teren Kongresu osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

8. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Kongresu kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Kongresu przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

9. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Kongresu na podstawie tego samego biletu.

10. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydany identyfikator na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Kongresu.

11. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Kongresu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

12. Uczestnik może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

13. Zabrania się wnoszenia na teren Kongresu przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Kongresu wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Kongresu lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

14. Podczas zwiedzania Kongresu należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.

15. Uczestnictwo w Kongresie jest dobrowolne, a wejście na jego teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Kongresu oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

16. Kongres będzie rejestrowany i fotografowany dla potrzeb dokumentacyjna – promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Kongresie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.

17. Zgoda, o której mowa w punkcie 15 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.

18. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 15 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Kongresie. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.

19. Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

20. Na Kongres nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

21. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Kongresu lub niedostosowania się przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Kongresu przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

22. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze udziałem w Kongresie.

23. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Kongresu, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Kongresu przez osobę trzecią.

24. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Kongresu Uczestnik może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty udziału w Kongresie, wyłącznie w formie pisemnej na adres:

International Center of Events II sp. z o.o.
Dział Reklamacji
02-495 Warszawa,
ul. K.Gierdziejewskiego 7 lok. 25A

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów, lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strefa Networkingu

Stanley Milgram w swoim eksperymencie o nazwie "Świat jest mały", empirycznie potwierdził hipotezę, że członkowie jakiejkolwiek dużej społeczności mogą być powiązani poprzez sieci pośrednich znajomych.
I tak na przykład, od prezydenta Stanów Zjednoczonych dzieli nas maksymalnie
SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA!
Oznacza to, że dzięki pośrednim relacjom znanych nam osób jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z kim chcielibyśmy nawiązać współpracę.
Networking biznesowy podczas NSC z pewnością otworzy dla Państwa wiele możliwości kontaktów i dotarcia nawet do najtrudniejszych klientów.
Nad płynnym przebiegiem poznawania i pogłębiania relacji biznesowych będzie czuwał zespół profesjonalnych networkerów z Biznes Klub Polska - praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem, od lat wspierających budowanie sukcesu biznesowego poprzez rekomendacje.
Biznes Klub Polska - twórcy i animatorzy grup lokalnych przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy dzięki wzajemnym rekomendacjom biznesowym. Swoje kilkunastoletnie doświadczenia wynoszą ze sprzedaży, zarówno własnej, jak i z zarządzania działami sprzedaży.
Networking podczas NSC odbywa się w oddzielonej części, z bufetem kawowym (sala C).
 
//]]>