NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ

Zapewnienie bezpieczeństwa na kongresach organizowanych przez IC Events

obowiązujące na dzień 13.08.2020

 

1. Organizator dostosuje liczbę uczestników do obowiązujących przepisów, tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

2. Organizator bezwzględnie będzie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia.

3. Układ przestrzenny (ustawienie krzeseł, stołów, sceny) wydarzenia będzie zorganizowany w sposób:
◦ zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami wydarzenia min. 1,5 m;
◦ uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).

4. Organizator zapewni w miejscu realizacji wydarzenia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.

5. Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych. Przed, jak i po wydarzeniu kompleksowo należy sprzątnąć przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących miejsca realizacji wydarzenia.

6. Organizator zapewni dobrą wentylację podczas wydarzenia we wszystkich pomieszczeniach.

7. Strefa wejścia / wyjście na wydarzenie będzie zorganizowana zgodnie z poniższymi zaleceniami:
◦ W widocznym miejscu przed wejściem na teren wydarzenia będzie umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
◦ Oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania będzie umożliwiało zachowanie min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.

8. Zostanie ograniczona maksymalna liczba osób, mogących jednocześnie przebywać́ w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin).

9. Organizator zorganizuje recepcje uczestników wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
• Recepcja na terenie wydarzenia będzie przygotowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, na jej terenie zostanie ograniczony czas przebywania do minimum.
◦ Należy stosować min. 1,5 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia / spotkania, czy też specjalne oznaczenia na podłodze.
◦ Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
◦ Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
◦ Wszystkie czynności obsługi recepcji wobec uczestników wydarzenia będą realizowane w sposób bezdotykowy.

10. Zorganizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu w sposób następujący:
◦ Maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia.
◦ Należy stosować min. 1,5 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi do szatni poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia, czy też specjalne oznaczenia na podłodze.
◦ Obsługa szatni powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (należy wskazać środki zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,  do użycia w razie potrzeby.
◦ W miarę możliwości okrycia wierzchnie będą wieszane na co drugim wieszaku, a wydawane numery przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do użytku jednorazowego.

11. Zapewnienie posiłków i napojów uczestnikom wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
◦ Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).
◦ Uczestnicy wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).
◦ W przypadku systemu zmianowego przy wydawaniu posiłków i napojów obsługa powinna po uprzednim wykorzystaniu przez daną osobę / dane osoby krzesła / stołu / stolika natychmiast zdezynfekować dany mebel / meble stosując odpowiednie środki.
◦ W przypadku organizacji żywienia na miejscu, należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.

12. Zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla uczestników / pracowników spotkania / wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
◦ Należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe.
◦ Należy wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
◦ Zakaz używania suszarek do rąk.
◦ Należy wywiesić oraz zastosować oznaczenia na podłodze przypominające o zasadzie 1,5 metrów odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet.
◦ Zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet.
◦ W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia do ogólnodostępnych toalet (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
◦ Kontrola dostępu pod kątem osób, chcących skorzystać z ogólnodostępnych toalet (maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów).

13. Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia / spotkania (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdym wydarzeniu.

14. Organizator wyznaczy i przygotuje (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.

15. Organizator przygotuje i umieści w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

//]]>