Prawo

Jak sprawdzić pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?

jak sprawdzić pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

Problem przestępczości na tle seksualnym stał się coraz bardziej powszechny w ostatnich latach, stając się poważnym zagrożeniem dla społeczeństw na całym świecie. Z tego powodu wiele państw wprowadziło rozwiązania prawne mające na celu zwalczanie przestępstw seksualnych oraz wprowadzenia kar dla sprawców. Jak sprawdzić pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym? 

O czym przeczytasz w tym artykule?

  • Czym jest rejestr sprawców przestępstw seksualnych?
  • Jak sprawdzić pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?
  • Jakie są konsekwencje dla przestępców seksualnych?

Czym jest rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym?

Kogo dotyczy rejestr?

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym (zwany także rejestrem przestępców) to system prowadzony przez Krajowy Rejestr Karny, w którym są zamieszczone informacje dotyczące osób, które zostały skazane za przestępstwa o charakterze seksualnym. Zarówno dorosłe jak i małoletnie osoby są zamieszczone w rejestrze.

Kiedy rejestr sprawców na tle seksualnym został uruchomiony?

Rejestr funkcjonuje od 1 października 2017 roku.

Jak sprawdzić pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?

Czy pracodawca może sprawdzić czy potencjalny pracownik figuruje w rejestrze?

Tak, pracodawcy są zobligowani do sprawdzenia, czy osoba, którą chcą zatrudnić, nie została skazana za przestępstwo o charakterze seksualnym. Weryfikacja ta jest możliwa dzięki dostępności danych z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Jakie są konsekwencje zatrudnienia osoby figurującej w rejestrze?

Pracodawca, który zatrudni osobę figurującą w rejestrze, może w określonych warunkach narazić się na grzywnę lub nawet karę ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia i życia w środowisku pracy pracodawca, który zatrudnił osobę skazaną za przestępstwo o charakterze seksualnym, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, nie niższej jednak niż 3 miesiące.

Czy weryfikacja w rejestrze jest obowiązkowa przed zatrudnieniem?

W Polsce nie ma ustawowego obowiązku przeprowadzenia weryfikacji w Krajowym Rejestrze Przestępców Seksualnych przed zatrudnieniem pracownika. Jednakże, w niektórych przypadkach pracodawcy mogą wymagać od kandydatów na pracowników zaświadczenia o niekaralności lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które może zawierać informacje o skazaniach za przestępstwa seksualne.

W przypadku zatrudniania pracowników do pracy z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy z dnia 29 lipca 2005 r., osoba skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo przemocowe nie może być zatrudniona w charakterze opiekuna, wychowawcy lub instruktora osoby nieletniej lub osoby niepełnosprawnej w stopniu umożliwiającym nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu, chyba że spełnia określone warunki. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek weryfikacji przeszłości kryminalnej pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym w celu sprawdzenia, czy nie posiada on skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo przemocowe.

Jakie są inne konsekwencje dla sprawców przestępstw na tle seksualnym?

Czy sprawca przestępstwa na tle seksualnym może być pozbawiony władzy rodzicielskiej?

Tak, osoba skazana za przestępstwo na tle seksualnym może zostać pozbawiona władzy rodzicielskiej wobec swojego dziecka. Zgodnie z polskim prawem, pozbawienie władzy rodzicielskiej jest jedną z możliwych sankcji za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska może zostać ograniczona lub pozbawiona, jeśli rodzic popełnił przestępstwo przeciwko wolności seksualnej wobec małoletniego, a zachowanie to wskazuje na utratę zdolności do wypełniania obowiązków wobec dziecka.

Jakie są konsekwencje dla osób zamieszczone w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?

Osoby zamieszczone w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym mogą odczuwać znaczne ograniczenia w swojej aktywności życiowej i społecznej. W zależności od wagi i rodzaju przestępstwa, mogą być pozbawione także innych uprawnień, np. prawa do prowadzenia działalności związanej z wychowaniem lub innej działalności związanej z leczeniem małoletnich, edukacją i wypoczynkiem. Mogą również być poddane karze ograniczenia wolności albo grzywny w przypadku łamania nałożonych ograniczeń.

Czy sprawca przestępstwa na tle seksualnym może uniknąć wpisu do rejestru?

Nie, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia i życia w środowisku pracy, osoby skazane za przestępstwo o charakterze seksualnym w stosunku do osoby małoletniej lub stosunku zależności lub w stosunku opiekuńczym są obowiązkowo wpisywane do rejestru.