Praca, Prawo

Nagana dla pracownika i jej wpływ na świadectwo pracy

nagana dla pracownika

‍Nagana dla pracownika to forma dyscyplinowania pracownika za jego nieprawidłowe zachowanie w miejscu pracy. Często zadawane pytanie brzmi, czy nagana jest na świadectwie pracy? Czy pracownik, który otrzymał naganę, będzie miał trudności ze znalezieniem nowej pracy? W tym artykule przyjrzymy się konsekwencjom, jakie niesie za sobą nagana dla pracownika.

 • Nagana w pracy – co to jest?
 • Za co można dostać naganę?
 • Nagana w pracy a świadectwo pracy
 • Konsekwencje nagany w pracy

Czym jest nagana dla pracownika?

Nagana dla pracownika to forma karania pracownika za różnego rodzaju wykroczenia, które naruszają ustalone zasady i regulacje w miejscu pracy. 

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca może nałożyć naganę lub upomnienie na pracownika, który nie przestrzega określonych zasad. Nagana jest łagodniejszą formą kary i najczęściej stosowana jest w przypadku mniejszych wykroczeń. Jednak w przypadku powtarzających się błędów lub poważniejszych naruszeń, nagana może prowadzić do bardziej drastycznych konsekwencji, takich jak kara finansowa czy nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Za co można dostać naganę?

Przepisy Kodeksu pracy precyzują, za jakie wykroczenia pracownik może otrzymać nagany. Oto niektóre przykłady niektórych takich zachowań:

 • Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 • Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażanie siebie i innych pracowników na niebezpieczeństwo.
 • Nieprzestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy, nieinformowanie pracodawcy o planowanej nieobecności.
 • Złamanie tajemnicy służbowej.
 • Nie wykonanie polecenia służbowego.
 • Brak szacunku dla etyki zawodowej i zasad współżycia społecznego.
 • Spożywanie alkoholu lub substancji odurzających w miejscu pracy lub przychodzenie do pracy pod ich wpływem.

Należy  pamiętać, że każde naruszenie zasad musi być uzasadnione i zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Pracodawca nie może dowolnie nakładać kar na pracownika.

Istnieje również możliwość złożenia sprzeciwu od tej decyzji pracodawcy. Pracownik ma prawo do wyjaśnień i może złożyć sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania nagany. Wzór odwołania od nagany powinien zawierać dokładne uzasadnienie sprzeciwu i być podpisany przez pracownika.

Nagana w pracy a świadectwo pracy

Często pracownicy obawiają się, czy nagana jest na świadectwie pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nagana pracownicza znika po roku nienagannej pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik przez rok zachowuje się bez zarzutu i nie dopuszcza się żadnych wykroczeń, nagana zostaje usunięta z jego akt osobowych. Co więcej, pracodawca ma możliwość wcześniejszego usunięcia nagany, jeśli zauważy znaczącą poprawę zachowania pracownika.

Jeśli jednak umowa o pracę pracownika kończy się przed upływem terminu wykreślenia nagany, pracodawca nie ma prawa umieszczać informacji o naganie w świadectwie pracy. Dotyczy to zarówno trwającej kary, jak i takiej, która już przedawniła się. Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy, jeśli ten umieścił informację o naganie w świadectwie pracy.

Konsekwencje nagany w pracy

Otrzymanie nagany w pracy może mieć różne konsekwencje dla pracownika. Po pierwsze, nagana jest formą upomnienia i może być traktowana jako ostrzeżenie. Jeśli pracownik nie poprawi swojego zachowania, mogą zostać nałożone dalsze kary, takie jak kara finansowa czy nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Nagana w pracy może również wpłynąć na reputację pracownika. Informacja o otrzymanej naganie może być wpisana do akt osobowych pracownika.To może utrudnić znalezienie nowej pracy, zwłaszcza jeśli nagana jest powiązana z poważnymi naruszeniami zasad w miejscu pracy.

Dodatkowo, nagana w pracy może mieć również wpływ na otrzymywanie premii regulaminowych. Pracodawca ma prawo pozbawić pracownika premii w przypadku otrzymania nagany.

Jeśli naruszenie zasad w miejscu pracy jest bardzo poważne, pracodawca może zdecydować się na zwolnienie pracownika. Nagana może być jednym z etapów prowadzących do zwolnienia dyscyplinarnego.

Podsumowanie

Nagana w pracy jest formą dyscyplinowania pracownika za naruszenie ustalonych zasad i regulacji w miejscu pracy. Choć nagana jest łagodniejszą formą kary, może mieć różne konsekwencje dla pracownika, takie jak wpis do akt osobowych, utrudnienie znalezienia nowej pracy czy pozbawienie premii regulaminowych. Warto pamiętać, że nagana zniknie po roku nienagannej pracy, a pracodawca może wcześniej usunąć nagany w przypadku znaczącej poprawy zachowania pracownika.