Prawo

Jakie składki płaci pracownik do 26 roku życia?

jakie składki płaci pracownik do 26 roku życia

W Polsce każdy pracownik, niezależnie od wieku, jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jednakże, osoby młodociane, czyli wszystkie przed ukończeniem 26 lat, mają nieco inny system płacenia składek niż osoby starsze. Jakie są zasady składek dla młodych pracowników? W niniejszym artykule omówimy, jakie składki płaci pracownik do 26 roku życia oraz jakie ulgi mu przysługują.

O czym przeczytasz w tym artykule?

  • Czym są składki płacone przez pracowników?
  • Kto płaci składki?
  • Jakie składki płaci pracownik do 26 roku życia?

Czym są składki płatne przez pracownika do 26 roku życia?

Definicja składek

Składki to określone kwoty, które są corocznie pobierane od wynagrodzenia pracowników. Są to opłaty, które pokrywają koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Składki płaci pracownik oraz jego pracodawca, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia.

Kto płaci składki?

Obowiązek opłacania składek obowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Praca na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, a także umowy o dzieło uznawana jest za zatrudnienie, co wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jakie składki są obowiązkowe?

Do obowiązkowych składek, których płatnikiem jest pracownik, należą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, od wysokości wynagrodzenia odliczany jest podatek dochodowy, który również stanowi obowiązek pracownika.

Na jakiej podstawie naliczane są składki dla pracownika do 26 roku życia?

Podstawa wymiaru składek

Podstawą wymiaru składek jest wynagrodzenie pracownika za pracę. Wynagrodzenie to określane jest jako suma bieżącej wartości wynagrodzenia oraz innych składników wynagrodzenia, takich jak dodatki, premie czy nagrody. Od tak określonej podstawy obliczana jest kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy.

Składki w przypadku umowy o pracę

W przypadku umowy o pracę pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za pracownika oraz potrąca od wynagrodzenia podatek dochodowy. Pracownik jest zobowiązany do współpłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże jego wkład w ubezpieczenie społeczne jest już uwzględniony w podstawie wymiaru składek.

Składki w przypadku umów cywilnoprawnych

W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, tzn. umowy o dzieło lub umowy zlecenia, obowiązek opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne spoczywa na samym pracowniku. W związku z tym, pracownik zobowiązany jest do odprowadzenia składek w formie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Jakie składki płaci pracownik do 26 roku życia?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik poniżej 26 roku życia jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i płaci składki zdrowotne w wysokości 9% z podstawy wymiaru składki. Podstawa ta nie może być jednak niższa niż minimalne wynagrodzenie ani wyższa niż 30-krotność tego wynagrodzenia. Możliwe jest również odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Osoba do 26 roku życia odprowadza składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w wysokości 9,76% z podstawy wymiaru składki. Podstawa ta wynosi zazwyczaj całkowite wynagrodzenie, a maksymalna podstawa jest ustalana co roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość składek nie uwzględnia ulgi dla młodych.

Podatek dochodowy a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Od wynagrodzenia osób do 26 r.ż odprowadzany jest również podatek pit. W wysokości 17% podlegającej opodatkowaniu kwoty pracownik płaci zaliczki na podatek dochodowy. Do kwoty tej nie są doliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto, pracownikowi przysługuje ulga podatkowa.

Jakie ulgi i zwolnienia przysługują pracownikowi do 26 roku życia?

Ulga dla młodych

Osoby pracujące do 26 roku życia mają prawo do ulgi dla młodych, która wynosi 46,33 zł miesięcznie. Ulga ta może być uwzględniona przy wyniku rozliczenia podatkowego z tytułu uzyskania przychodów. Warto jednak pamiętać, że odstawienie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie stanowi zwolnienia zobowiązań podatkowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla studentów

Studenci do 26 roku życia, którzy nie zarabiają więcej niż równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia, zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku nie ma potrzeby złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest posiadanie statusu studenta oraz uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia.

PIT dla młodych – jak wypełnić?

Aby pomóc młodym pracownikom rozliczyć swoje podatki, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny formularz PIT dla młodych. Formularz ten jest nieco prostszy niż zwykły PIT i pozwala na uwzględnienie zwolnień i ulg. Wypełnienie zerowego PIT dla młodych przez podatnika nie jest skomplikowanym procesem ani nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny podatków.

Jak obliczyć wysokość składek dla pracownika poniżej 26 roku życia?

Aby obliczyć wysokość składek dla osób poniżej 26 roku życia, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym z nich jest wysokość wynagrodzenia, od którego naliczane są składki. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj umowy, na jakiej  osoba podejmuje pracę – czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło czy też inna. W przypadku pracowników poniżej 26 roku życia składki są obniżone o połowę. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik w wieku do 26 lat jest objęty pełnymi składkami. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie stawki minimalnego wynagrodzenia (limit rocznego dochodu minimalnego – 85 528 zł), a także pracy na podstawie umowy zlecenie, która została zawarta na okres powyżej 30 dni. W przypadku wątpliwości, najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty w dziedzinie pracy i ubezpieczeń społecznych.